Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Statut Gminy Markusy

STATUT GMINY MARKUSY
MARKUSY – 28 sierpień 2014 rok
Tekst jednolity


CZĘŚĆ USTROJOWA
Dział I. Postanowienia ogólne
§ 1
Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Gminie – oznacza to Gminę Markusy;
2) Radzie Gminy – oznacza to Radę Gminy Markusy;
3) Przewodniczącym Rady – oznacza to Przewodniczącego Rady Gminy
Markusy;
4) Wiceprzewodniczącym Rady – oznacza to Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Markusy;
5) Radnym – oznacza to członka Rady Gminy Markusy;
6) Wójcie – oznacza to Wójta Gminy Markusy;
7) Zastępcy Wójta – oznacza to Zastępcę Wójta Gminy Markusy;
8) Urzędzie Gminy – oznacza to Urząd Gminy w Markusach;
9) Komisji – oznacza to Komisję rady w tym komisję Rewizyjną.
§ 2
Wszyscy mieszkańcy Gminy tworzą wspólnotę samorządową.
§ 3
Gmina jest położona w Województwie Warmińsko-Mazurskim i obejmuje obszar
109 km2.
§ 4
Granice gminy wraz z granicami sołectw określone są na mapie stanowiącej
załącznik nr 1 do Statutu.
§ 5
Siedzibą władz gminy jest miejscowość Markusy.
§ 6
Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność.
§ 7
Gmina posiada osobowość prawną.
§ 8
Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. O ustroju gminy stanowią
przepisy powszechnie obowiązujące, w tym jej statut1.
§ 9
Zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie
warunków dla racjonalnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego
uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.
§ 10
Do podstawowych zadań własnych Gminy należą sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania
kultury;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych;
1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały nr II/11/2014 Rady Gminy Markusy z dnia 14 marca
2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2003 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia
statutu Gminy Markusy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2014 r., poz. 1366), który wszedł
w życie z dniem 14 kwietnia 2014 r.
11) zieleni gminnej i zadrzewień;
12) cmentarzy gminnych;
13) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego;
14) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych;
15) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej
i prawnej;
16) wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
17) promocji Gminy;
18) współpracy z organizacjami pozarządowymi;
19) współpracy ze społeczeństwami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
§ 11
1. Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wynikającej z ustaw szczególnych, w tym z zakresu organizacji przygotowań
przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Zadania z zakresu administracji rządowej Gmina może wykonywać również
na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
3. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz
zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi
jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Zadania zlecone i przyjęte w drodze porozumienia, Gmina wykonuje po
zapewnieniu środków finansowych w wysokości koniecznej do wykonania
zadania.
§ 12
W celu wykonania zadań, Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym
przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami.
§ 13
Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania
o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych
w odrębnej ustawie.
§ 14
W celu wspólnego z innymi gminami wykonywania zadań publicznych, Gmina
może tworzyć związki międzygminne.
§ 15
Gmina może zawierać z innymi gminami porozumienie międzygminne w sprawie
powierzania lub przejęcia określonych zadań publicznych.
§ 16
W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych
interesów Gmina może tworzyć i być członkiem stowarzyszeń.
§ 17
1. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do
Statutu.
§ 18
Działalność organów Gminy jest jawna.
§ 19
Zasada jawności obejmuje w szczególności prawo obywateli do dostępu do
protokołów posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji.
§ 20
Protokoły udostępnia się do wglądu, jeśli nie narusza to przepisów ustawowych
w szczególności w zakresie ochrony informacji niejawnych.
§ 21
Przewodniczący Rady obowiązany jest udostępnić protokoły posiedzeń Rady lub
Komisji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
§ 22
1. Wniosek w sprawie udostępnienia protokołów składany jest w formie
pisemnej i nie wymaga uzasadnienia.
2. O dokładnym terminie udostępnienia protokołu wnioskodawca zawiadamiany
jest w miarę możliwości w formie pisemnej lub przy pomocy środków
telekomunikacyjnych.
3. Udostępnienie protokołów następuje każdorazowo w Urzędzie Gminy,
w pomieszczeniu wskazanym przez Wójta, w obecności wyznaczonego
pracownika.
§ 23
1. Odmowa udostępnienia protokołów określonych w § 19 jest wydawana
w formie decyzji i wymaga uzasadnienia.
2. W przypadku wyłączenia z publicznego wglądu części protokołu z przyczyn
określonych w §18 wnioskodawcy udostępnia się wyciąg z protokołu.
§ 24
Zasady określone w § 18 – 20 stosuje się również do udostępniania innych niż
protokoły dokumentów wynikających z zadań publicznych.
Dział II. Władze Gminy i ich kompetencje
Rozdział I. Wybory i Referendum
§ 25
Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym
/poprzez wybory i referendum/ lub za pośrednictwem organów Gminy.
§ 26
1. Referendum może być przeprowadzone w każdej sprawie ważnej dla Gminy.
2. Wyłącznie w drodze referendum rozstrzyga się sprawy samo opodatkowania
mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady Gminy, a także Wójta
przed upływem kadencji.
§ 27
1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady Gminy lub na wniosek co
najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji
przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców.
Rozdział II. Rada Gminy
§ 28
Z zastrzeżeniem § 25 organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada
Gminy.
§ 29
W skład Rady Gminy wchodzą radni w liczbie 15.
§ 30
1. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należą:
1) uchwalanie Statutu Gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania
oraz przyjmowania sprawozdań z jego działalności;
3) powołanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym
księgowym budżetu - na wniosek Wójta2;
2 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały nr III/18/2011 Rady Gminy Markusy z dnia
29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2003 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie
uchwalenia statutu Gminy Markusy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2011 r., nr 71 poz.
1261), który wszedł w życie z dniem 22 czerwca 2011 r.
4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania
budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium z tego tytułu;
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;
7) ustalanie zakresu działalności sołectw, zasad przekazywania im
składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków
budżetowych na realizację zadań przez sołectwa;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych ustawami;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż
trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu przez Wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań z zakresu podejmowania inwestycji i remontów
o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz
rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
przez Wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów
i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich
w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych
przez Wójta w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie
zaciągnąć zobowiązania;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu
administracji rządowej, zadań powiatu i województwa;
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami
oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku;
13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społeczeństwami
lokalnymi innych państw;
14) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów
publicznych oraz wznoszenia pomników;
15) nadawanie honorowego obywatela Gminy;
16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielenia stypendiów dla
uczniów i studentów;
17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji Rady.
3. Rada Gminy może udzielać wytycznych Wójtowi oraz kierownikom
gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 31
Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
§ 32
Funkcji o których mowa w § 31 nie można łączyć z funkcją członka Komisji
Rewizyjnej.
§ 33
Odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady następuje na
wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Gminy w trybie określonym
w § 31.
§ 34
Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 35
Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady
poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów
do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych,
w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.
§ 36
1. Na pierwszej sesji zwołanej przez Przewodniczącego Rady poprzedniej
kadencji Rada Gminy dokonuje wyboru: Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Na pierwszej sesji Rada Gminy ustala termin i tryb wyboru Wójta, gdy
kandydat nie zostanie wybrany w głosowaniu bezpośrednim.
§ 37
Wójt w drodze Zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę.
Rozdział III. Przewodniczący Rady
§ 383
1. Wyłącznym zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie pracy
Rady Gminy i prowadzenie jej obrad.
2. Przewodniczący Rady informuje o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
§ 39
1. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań
Wiceprzewodniczącego.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje
Wiceprzewodniczący.
3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie
z dniem 14 kwietnia 2014 r.
Rozdział IV. Radni
§ 40
Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich
organizacjami. Przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do
rozpatrzenia.
§ 41
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni składają ślubowanie:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”.
§ 42
1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy.
2. Radny nie może być kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej oraz
zastępcą kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
3. Wójt nie może powierzyć radnemu gminy wykonywania pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
§ 43
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady
Gminy. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli
podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane
z wykonywaniem przez radnego mandatu.
§ 44
Radnemu przysługują diety za udział w Sesji Rady Gminy oraz posiedzeniach
Komisji, których jest członkiem i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach
ustalonych przez Radę Gminy.
§ 45
Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i jej Komisji oraz
innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
§ 46
1. Radny wykonuje swoje zadania w oparciu o pełną znajomość faktów
i zgodnie z przepisami prawa.
2. Wykonując swoje zadania radny nie powinien zajmować się sprawami,
z którymi jest związany jego interes osobisty i majątkowy albo interes osób
mu bliskich.
§ 474
Udział radnego w głosowaniu podczas Sesji Rady Gminy i w komisjach jest
jednym z jego podstawowych obowiązków.
Rozdział V. Komisje Rady
§ 48
Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Gminy powołuje następujące
stałe Komisje:
-Komisja Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.
-Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
-Komisja Rewizyjna.
§ 49
Do określonych zadań Rada Gminy może powoływać komisje doraźne, określając
zakres ich działania i kompetencji oraz skład osobowy.
§ 50
1. Najpóźniej na trzeciej Sesji po wyborach Rada Gminy podejmuje uchwały
określające składy liczbowe i osobowe każdej Komisji.
4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie
z dniem 14 kwietnia 2014 r.
2. Radny zobowiązany jest być członkiem co najmniej jednej komisji stałej5.
3. Radny może być członkiem co najwyżej dwóch Komisji Stałych6.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 51
1. Komisja Rewizyjna jest Komisją powołaną przez Radę Gminy w celu
kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych
i sołectw.
2. W skład Komisji wchodzą radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów
z wyjątkiem: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Komisja składa się z Przewodniczącego i trzech członków.
4. Przewodniczącego Komisji oraz jej członków wybiera Rada.
5. Komisja prowadzi działalność w oparciu o roczny plan kontroli na
posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji i w zespołach
tworzonych dla dokonywania określonych czynności kontrolnych.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej i sposób
przeprowadzania kontroli przez powołane zespoły określa Regulamin Pracy
Komisji.
PROBLEMOWE KOMISJE RADY
§ 52
Do zadań stałych Komisji problemowych Rady Gminy należy:
1) rozpatrywanie i przygotowywanie spraw stanowiących przedmiot prac Rady
Gminy,
2) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Radę
Gminy,
3) badanie terminowości i sposobu załatwiania skarg,
5 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie
z dniem 14 kwietnia 2014 r.
6 Dodany przez § 1 ust. 5 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem
14 kwietnia 2014 r.
4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie własnych
projektów uchwał Rady Gminy,
5) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Gminy w zakresie
kompetencji Komisji.
§ 53
1. Komisje podlegają Radzie Gminy.
2. Komisje działają na podstawie rocznych planów pracy przedkładanych
Radzie Gminy najpóźniej do końca stycznia każdego roku.
3. Pierwszy plan pracy po wyborach Rady Gminy, Komisja przedkłada Radzie
Gminy w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia przez Radę uchwały
określającej skład Komisji.
Rozdział VI. Kluby Radnych
§ 54
1. Radni mogą tworzyć kluby oparte na zasadzie politycznej, społecznej lub
zawodowej.
2. Kluby radnych nie są formą organizacyjną Rady Gminy.
3. Klub tworzy co najmniej pięciu radnych.
4. Przynależność do klubów jest dobrowolna.
5. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady w ciągu
7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
6. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:
1) imię i nazwisko przewodniczącego;
2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie;
3) nazwę klubu jeżeli ją klub posiada;
4) regulamin wewnętrzny klubu;
7. Radny może należeć tylko do jednego klubu.
8. Kluby radnych posiadają inicjatywę uchwałodawczą.
Rozdział VII. Wójt Gminy
§ 55
1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub
wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem kadencji Rady Gminy.
3. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami
prawa.
4. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) przygotowanie projektów uchwał Rady oraz wniosków pod obrady Rady
Gminy;
3) określenie sposobu wykonywania uchwał;
4) przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności;
5) gospodarowanie mieniem komunalnym;
6) wykonywanie budżetu;
7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych;
8) wykonywanie zadań zleconych nałożonych na Gminę przez ustawy lub
wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
lub samorządowej;
9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników gminnych jednostek organizacyjnych;
10) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej.
5. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
6. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały.
Rozdział VIII. Urząd Gminy
§ 56
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin
organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.
3. Zastępca Wójta i Skarbnik Gminy zatrudniani są na podstawie powołania7.
4. Pozostali pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.
5. Wójt jest właściwy do nawiązywania w imieniu zakładu stosunku pracy na
podstawie: powołania i umowy o pracę. W tym celu podpisuje akty powołania
i umowy oraz wszelkie dokumenty związane ze stosunkiem pracy.
6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa8.
Rozdział IX. Sołectwa
§ 57
Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.
§ 58
Granice sołectw, organizację oraz zakres działania sołectwa i jego
poszczególnych organów określają statuty poszczególnych sołectw uchwalone
przez Radę Gminy.
§ 59
W Gminie utworzone są następujące sołectwa:
1) Balewo
2) Brudzędy-Stare Dolno
3) Dzierzgonka
4) Jezioro
5) Kępniewo
6) Krzewsk
7) Markusy
8) Nowe Dolno
9) Rachowo
10) Stankowo-Topolno Małe
11) Stalewo
7 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie
z dniem 22 czerwca 2011 r.
8 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie
z dniem 22 czerwca 2011 r.
12) Węgle-Żukowo
13) Wiśniewo
14) Zwierzno
15) Zwierzeńskie Pole
16) Złotnica
17) Żółwiniec-Jurandowo
18) Żurawiec
§ 60
1. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw następuje w drodze uchwały
Rady Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich
inicjatywy.
2. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie,
a wykonawczym Sołtys.
3. Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych
w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 61
Wójt prowadzi rejestr sołectw.
Rozdział X. Udział sołtysa w pracach Rady Gminy
§ 62
Sołtys jako organ wykonawczy w sołectwie może uczestniczyć w pracach Rady
Gminy poprzez:
1) udział w sesjach;
2) udział w pracach Komisji na zaproszenie.
§ 63
1. Sołtysowi przysługuje prawo głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem Rady.
2. Sołtysowi przysługuje prawo składania interpelacji i zapytań.
§ 64
Rada Gminy może zlecić sołtysom przygotowanie dla Rady Gminy określonych
opinii bądź propozycji rozwiązań.
§ 65
Sołtys uczestniczy w pracach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 66
Sołtysowi zaproszonemu do udziału w Sesji Rady Gminy i posiedzeniach Komisji,
przysługuje dieta na zasadach określonych Przez Radę Gminy.
Dział III. Mienie Gminy
§ 67
Gmina dysponuje mieniem komunalnym, którym jest własność i inne prawa
majątkowe.
§ 68
Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania
składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w przepisach
prawa.
§ 699
Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa
jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca
Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.
§ 70
Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych
do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby
przez niego upoważnionej.
9 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie
z dniem 22 czerwca 2011 r.
§ 71
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości
prawnej, działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Wójta.
Dział IV. Gospodarka finansowa Gminy
§ 72
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu
Gminy.
2. Budżet uchwalany jest na rok kalendarzowy.
3. Do czasu ustalenia budżetu przez Radę Gminy, nie później jednak niż do
31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt
budżetu przedłożony Radzie Gminy10.
§ 73
Zasady gospodarki finansowej określa odrębna ustawa i odrębne właściwe
ustawy11.
§ 7412
1. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych
wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
2. Uchwały Rady Gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
rady.
10 Dodany przez § 1 ust. 6 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem
14 kwietnia 2014 r.
11 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 5 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie
z dniem 22 czerwca 2011 r.
12
W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie
z dniem 22 czerwca 2011 r.
§ 7513
1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu
Gminy jeżeli tak Rada postanowi.
2. Jednostki pomocnicze mają uprawnienie do przedstawienia zadań, które chcą
zrealizować w wykazie rzeczowym i finansowym w ramach procedury
opracowania projektu budżetu Gminy.
3. Rada Gminy w uchwale budżetowej zatwierdza lub koryguje wniosek jednostek
pomocniczych biorąc pod uwagę pilność zgłoszonych potrzeb, równomierność
rozmieszczenia środków, możliwości finansowych budżetu Gminy.
4. Kwoty wydatków przyznanych dla poszczególnych jednostek pomocniczych
przedstawia się w układzie działów, rozdziałów i paragrafów - klasyfikacji
budżetowej w załączeniu do uchwały budżetowej Gminy.
5. Jeżeli zadanie będzie realizowane przez jednostkę pomocniczą środki
przekazuje się na zasadach przewidzianych odrębną uchwałą Rady Gminy.
§ 76
1. Dochodami Gminy są:
- podatki, opłaty i inne wpływy określone w ustawach jako dochody Gminy,
- dochody z majątku Gminy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa
2. Dochodami Gminy mogą być:
- nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych14,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie
zadań własnych,
- wpływy z samo opodatkowania mieszkańców,
- spadki, zapisy i darowizny,
- inne dochody.
§ 77
Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.
13 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 7 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie
z dniem 22 czerwca 2011 r.
14 Dodany przez § 1 ust. 7 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem
14 kwietnia 2014 r.
§ 78
Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
CZĘŚĆ PROCEDURALNA
DZIAŁ I. Regulamin Rady Gminy Markusy
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 79
Rada Gminy rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie
sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wydawanych na
podstawie ustaw.
§ 80
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady Gminy i prowadzi jej obrady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady zadania
Przewodniczącego Rady wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
Rozdział II. Sesje Rady
§ 81
Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań
Rady Gminy, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 82
Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy,
Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję Rady Gminy w ciągu 7 dni
od daty złożenia wniosku.
Rozdział III. Przygotowanie Sesji
§ 83
1. Sesję przygotowuje Przewodniczący Rady
2. Przygotowanie sesji obejmuje15:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym i sołtysom materiałów, w tym projektów
uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad16.
3. Sesję zwołuje Przewodniczący Rady.
§ 84
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Gminy powiadamia się radnych
najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
2. W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz załączyć projekty
uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy podaje
się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 85
1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, w porozumieniu z Wójtem ustala
listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady Gminy mogą uczestniczyć – z głosem doradczym –
Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz Sołtysi.
3. Do udziału w sesjach Rady Gminy mogą zostać zobowiązani kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 86
Wójt obowiązany jest udzielić Radzie Gminy wszelkiej pomocy technicznej
i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
Rozdział IV. Obrady
15 Ze zmianą wprowadzoną § 1 ust. 8 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie
z dniem 14 kwietnia 2014 r.
16 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 8 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie
z dniem 14 kwietnia 2014 r.
§ 87
1. Sesje Rady Gminy są jawne.
2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna
publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
3. Przebieg sesji może być nagrywany na urządzeniach rejestrujących17.
§ 88
Wyłączenie jawności sesji może nastąpić tylko w przypadkach określonych
ustawami.
§ 89
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego
obrad bądź radnego, Rada Gminy może postanowić o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym
posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust 1, Rady Gminy może
postanowić w szczególności: ze względu na niemożność wyczerpania
porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania
dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody
uniemożliwiające Radzie Gminy właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
3. Fakt i przyczynę przerwania obrad odnotowuje się w protokole.
§ 90
1. Rada Gminy może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy
swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady Gminy może nie przerywać obrad, gdy liczba radnych
w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy ustawowego
składu, jednakże Rada Gminy nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 91
Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
17 Dodany przez § 1 ust. 9 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem
14 kwietnia 2014 r.
§ 92
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady
formuły „Otwieram sesję Rady Gminy Markusy”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy
obecności prawomocność obrad.
§ 93
1. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością
głosów ustawowego składu Rady Gminy.
2. Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do
porządku obrad najbliżej sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on
do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Sesji Rady.
§ 94
Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
2) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska;
3) sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesjami, w tym
z wykonania uchwał Rady Gminy;
4) interpelacje i zapytania radnych i sołtysów;
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6) wolne wnioski i informacje.
§ 95
1. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym znaczeniu.
2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego,
będącego jego przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
3. Interpelacje składa się ustnie na sesji do protokołu lub w formie pisemnej na
ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje
interpelacje adresatowi.
4. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni
– na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo osoby upoważnione do tego przez
Wójta.
5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może
zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego
uzupełnienia odpowiedzi.
6. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach
i odpowiedziach na nie, na najbliższej sesji Rady w ramach odrębnego
punktu obrad.
§ 96
1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu
uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania składane są ustnie do protokołu lub pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady.
3. W miarę możliwości Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela
odpowiedzi na zapytania w trakcie sesji.
4. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie jest niemożliwa, pytany udziela
odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Zasady określone w § 95 ust 5 i 6
stosuje się odpowiednio.
§ 97
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według porządku, otwierając
i zamykając dyskusję nad każdym z punktów
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń,
w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 98
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza
nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących
w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy
i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób
oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji,
Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie
nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego
faktu w protokole.
4. Postanowienie ust 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady Gminy,
zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczanie
sali obrad, tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub
wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 99
Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji
wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad,
informując o tym Radę Gminy.
§ 100
1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków
natury formalnej, a w szczególności:
1) stwierdzenia quorum;
2) zmiany porządku obrad, ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;
3) zamknięcia listy mówców lub kandydatów ;
4) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
5) zarządzenia przerwy;
6) odesłania projektu uchwały do komisji;
7) przeliczenia głosów;
8) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję, po czym
poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 101
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.
W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub
Wójtowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a
jeżeli zaistnieje taka konieczność – przygotowanie poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę
głosowania.
§ 102
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję,
wypowiadając formułę „zamykam sesję Rady Gminy w Markusach”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienia ust 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno
posiedzenie.
§ 103
1. Rada Gminy jest związana uchwałą z chwilą jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze
odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
3. Rada Gminy może uchylić każdą swoją uchwałę.
§ 104
Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu
z Przewodniczącym Rady sporządza z każdej sesji Rady Gminy protokół.
§ 105
1. Protokół z sesji Rady Gminy musi wiernie odzwierciedlać przebieg sesji.
2. Protokół z sesji Rady Gminy powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia
i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko
przewodniczącego obrad, sekretarza obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady Gminy z ewentualnym
podaniem przyczyn nieobecności;
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
5) porządek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie,
teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a także
odnotowania faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”
i „wstrzymujących się”;
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;
9) podpis przewodniczącego obrad i sporządzającego protokół.
§ 106
1. Protokół z sesji po jego formalnym przyjęciu udostępnia się w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Markusy18.
2. Postanowienie ust 1 nie dotyczy tych sesji, które odbyły się przy drzwiach
zamkniętych.
§ 107
Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.)
sprawuje pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.
Rozdział V. Uchwały
§ 108
1. Uchwały Rady Gminy są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 109
1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Radnym w liczbie co najmniej 4;
2) Komisjom Rady;
3) Klubom Radnych.
18 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 10 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł
w życie z dniem 14 kwietnia 2014 r.
2. Projekty uchwał przed przedłożeniem ich Radzie Gminy wymagają
uzasadnienia merytorycznego, akceptacji pod względem formalno – prawnym
radcy prawnego oraz opinii właściwej Komisji Rady19.
3. Projekty uchwał przygotowane przez Komisję Rady powinny być przekazane
wraz z uzasadnieniem merytorycznym i akceptacją pod względem formalno –
prawnym radcy prawnego do wiadomości Wójta w terminie 14 dni przed
Sesją Rady Gminy20.
4. Do uchwał mających charakter deklaracji i oświadczeń nie ma zastosowania
ust 2 i 3.
§ 110
1. Uchwały Rady Gminy powinny być zredagowane w sposób zwięzły,
syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu.
W projektach uchwał nie należy posługiwać się wyrażeniami
specjalistycznymi, zapożyczeniami z języków obcych i neologizmami.
2. Uchwała powinna być zredagowana zgodnie z ustawowymi zasadami techniki
legislacyjnej.
§ 111
Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady Gminy po
zaopiniowaniu jej uchwały w uzgodnieniu lub w porozumieniu z innymi organami
do uzgodnienia przekładany jest projekt uchwały.
§ 112
Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący
Rady, jeśli prowadził obrady.
§ 113
Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji ( cyframi rzymskimi ), kolejny
numer uchwały ( cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.
19 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 11 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł
w życie z dniem 14 kwietnia 2014 r.
20 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 11 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł
w życie z dniem 14 kwietnia 2014 r.
§ 114
1. Wójt ewidencjonuje oryginały w rejestrze uchwał i przechowuje wraz
z protokołami z sesji Rady.
2. Wójt prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu
w jego siedzibie.
§ 115
Wójt przekłada Wojewodzie Warmiński-Mazurskiemu uchwały Rady Gminy
w ciągu 7 dni od daty podjęcia.
§ 116
Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:
1) uchwałę budżetową,
2) uchwałę w sprawie absolutorium,
3) inne uchwały objęte zakresem jej nadzoru.
Rozdział VI. Tryb głosowania
§ 117
W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.
§ 118
1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza Przewodniczący Rady. Sekretarz obrad przelicza
oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”, sumuje je i porównuje
z liczbą radnych obecnych na sali , względnie z ustawowym składem Rady
Gminy. Przewodniczący Rady nakazuje odnotowanie wyników głosowania
w protokole sesji.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.
§ 119
1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych w ustawie
o samorządzie gminnym.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych
pieczęcią Rady Gminy, przy czym każdorazowo Rada Gminy ustala sposób
głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Gminy
– Komisja Skrutacyjna.
3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób
głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje
protokół, podając wynik głosowania.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do
protokołu z obrad sesji.
§ 120
Głosowanie imienne stosuje się w przypadkach określonych w Ustawie
o Samorządzie Gminnym.
§ 121
1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje
i ogłasza Radzie Gminy proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego
redakcja była przejrzysta a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji
wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie
wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad
pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest
najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady.
3. W przypadku głosowania kandydatur, Przewodniczący Rady przed
zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się
kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod
głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory
§ 122
1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie
zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), Rada
Gminy głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie wniosku
(wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów
projektu uchwały następuje według ich kolejności z tym, że można
w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu
uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą
poprawek do projektu uchwały.
5. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały
w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwały.
6. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie o jakim mowa w ust 5 na
czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie
zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
7. Postanowienia ust 1 – 6 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania
nad zmianą uchwały.
§ 123
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów
„wstrzymujących się” i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup
głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przechodzi
wniosek lub kandydatura, na którą oddano liczbę głosów „za” większą od
liczby głosów oddanych na pozostałe.
§ 124
1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi
wniosek lub kandydatura która uzyskała co najmniej jeden głos więcej od
sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady Gminy
oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały liczbę
całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydaturą
przewyższającą połowę ustawowego składu Rady Gminy, a zarazem tej
połowie najbliższą.
Rozdział VII. Absolutorium
§ 12521
1. Wójt przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku
budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie
dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale
budżetowej.”
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do Rady Gminy
z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi.
3. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku
budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta.
§ 12622
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku
następującego po roku budżetowym.
2. Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym,
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę
w sprawie absolutorium dla Wójta.
21 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 8 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie
z dniem 22 czerwca 2011 r.
22 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 9 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie
z dniem 22 czerwca 2011 r.
Rozdział VIII. Wspólne sesje z radnymi innych gmin
§ 127
1. Rada Gminy może odbywać wspólne sesje z innymi radami gmin,
w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólną sesję organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący
zainteresowanych Rad Gmin.
§ 128
1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane Gminy.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem
uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.
Dział II. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Markusach
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 129
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Markusach określa zasady i tryb
działania Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej „Komisją”.
§ 130
1. Komisja jest stałą komisją powołaną przez Radę Gminy w celu kontrolowania
działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw.
2. W skład Komisji wchodzą radni z wyjątkiem:
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Komisja składa się z czterech osób: Przewodniczącego, i trzech członków23.
4. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Gminy.
§ 131
Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.
23 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 12 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł
w życie z dniem 14 kwietnia 2014 r.
Rozdział II. Zadania kontrolne
§ 132
1. Komisja kontroluje działalność Wójta Gminy i jednostek organizacyjnych
gminy pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- celowości
- oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja, kontrolując działalność Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy,
bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu
Gminy.
§ 133
Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli24:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanej jednostki lub
obszerny zespół działań tej jednostki,
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu
działalności kontrolowanej jednostki stanowiące niewielki fragment w jej
działalności,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej
kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki.
4) doraźne – na zlecenie Przewodniczącego Rady Gminy, lub na zlecenie co
najmniej pięciu radnych25.
§ 134
Kontrole kompleksowe nie powinny trwać dłużej niż 14 dni roboczych a kontrole
problemowe i sprawdzające nie dłużej niż 7 dni roboczych.
24 Ze zmianą wprowadzoną § 1 ust. 13 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie
z dniem 14 kwietnia 2014 r.
25 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 13 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł
w życie z dniem 14 kwietnia 2014 r.
§ 135
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający
bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
jednostki, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności
według kryteriów określonych w § 132.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku
postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne
z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności:
dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz
pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
Rozdział III. Tryb kontroli
§ 136
1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji zespoły kontrolne
składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji, wyznacza na piśmie kierownika zespołu
kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia
wydanego przez Przewodniczącego Komisji, określającego kontrolowaną
jednostkę, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych
okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie o którym mowa
w ust.4 oraz dowody osobiste.
§ 137
1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie powiadamia o tym kierownika
kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające
zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy Wójta kontrolujący składa zawiadomienie o tym na
ręce Przewodniczącego Rady.
§ 138
1. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest zapewnić warunki i środki
niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest w szczególności
przekładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do
przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienia kontrolującym wstępu do
obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki.
3. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub
służbową regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 139
Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz
godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
Rozdział IV. Protokoły kontroli
§ 140
Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty
jej zakończenia-protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki;
2) imię i nazwisko kontrolującego;
3) daty rozpoczęcia oraz zakończenia czynności kontrolowanych;
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki;
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych;
7) datę i miejsce podpisania protokołu, podpisy kontrolującego i kierownika
kontrolowanej jednostki lub notatkę o odmowie podpisania protokołu
z podaniem przyczyny odmowy.
Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do
sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
§ 141
1. Kierownik kontrolowanej jednostki może złożyć na ręce Przewodniczącego
Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi o których mowa w ust 1 składa się, w terminie 7 dni od daty
przedstawienia kierownikowi kontrolowanej jednostki protokołu pokontrolnego
do podpisania.
§ 142
Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie
3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują:
1) Przewodniczący Rady;
2) Przewodniczący Komisji;
3) Kierownik kontrolowanej jednostki.
Rozdział V. Zadania opiniodawcze
§ 143
1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady
Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekłada opinię i wniosek, o którym
mowa w ust. 1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie do dnia
15 czerwca roku następującego po roku budżetowym26.
3. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną
Izbę Obrachunkową.
§ 144
Komisja wydaje także inne opinie w sprawach określonych przez Radę Gminy.
Rozdział VI. Plany pracy i sprawozdania Komisji
26 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 10 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł
w życie z dniem 22 czerwca 2011 r.
§ 145
1. Komisja działa w oparciu o roczny plan pracy, który przedkłada Radzie do
zatwierdzenia w terminie do dnia 31 grudnia na rok następny.
2. Plan przedłożony Radzie Gminy musi zawierać:
1) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej;
2) preliminarz wydatków związanych z prowadzeniem kontroli.
3. Komisja może przystąpić do wykonania kontroli kompleksowej po
zatwierdzeniu planu pracy.
§ 146
1. Komisja składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności między sesjami.
2. W ostatnim roku kadencji Komisja składa Radzie Gminy sprawozdanie ze
swojej działalności najpóźniej do ostatniej Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie powinno zawierać co następuje:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzanych kontroli;
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję.
Rozdział VII. Posiedzenia Komisji
§ 147
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Komisji, zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenia Komisji:
1) radnych nie będących członkami Komisji;
2) biegłych lub ekspertów
3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje
Przewodniczący Komisji.
§ 148
1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu Komisji.
2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe
§ 149
Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia Wójt poprzez wyznaczonego
pracownika.
§ 150
Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę
fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji.
§ 151
1. Komisja może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi
komisjami Rady w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzonej
przez komisję stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
§ 152
Komisja może wystąpić do Rady w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne
organy kontroli.
Dział III. Regulamin Komisji Rady Gminy
§ 153
Komisja działa w oparciu o roczny plan pracy.
§ 154
1. Komisja obraduje na posiedzeniach, może odbywać także posiedzenia
wyjazdowe związane z rozpatrywanymi zagadnieniami oraz posiedzenia
wspólne z innymi Komisjami.
2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
§ 155
1. Całokształtem pracy Komisji kieruje Przewodniczący przy pomocy Zastępcy.
2. Do właściwości Przewodniczącego Komisji należy:
1) opracowywanie projektu planu pracy;
2) zwoływanie posiedzeń;
3) przewodniczenie obradom;
4) przedstawianie projektu porządku posiedzenia;
5) zapewnienie realizacji przyjętego planu pracy;
6) ustalenie listy zaproszonych osób.
§ 156
1. W przypadku niemożności uczestnictwa w posiedzeniu Komisji, członek jej
powinien usprawiedliwić nieobecność przed posiedzeniem, a gdy jest to
niemożliwe – na najbliższym posiedzeniu.
2. Trzykrotna nieobecność członka Komisji na posiedzeniu bez
usprawiedliwienia upoważnia Komisję do wystąpienia do Rady Gminy
z wnioskiem o odwołanie go ze składu Komisji.
§ 157
1. Do realizacji zadań o charakterze kompleksowym należącym do właściwości
kilku Komisji, Komisje podejmują współpracę odbywając w tym celu wspólne
posiedzenia i kontrole lub działając w inny sposób.
2. Komisje mogą inicjować i podejmować współpracę z odpowiednimi Komisjami
innych Rad, a także z organizacjami społecznymi i samorządem
mieszkańców.
§ 158
1. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej
połowa składu Komisji. W przypadku braku quorum Przewodniczący
wyznacza nowy termin posiedzenia.
2. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia są protokołowane.
§ 159
1. Rozpatrywanie każdej sprawy wniesionej pod obrady Komisji winno
zakończyć się sformułowaniem wniosku lub opinii.
2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej
liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3. Komisja może postanowić o głosowaniu tajnym.
§ 160
Opinie i wnioski Komisji przedkładane są na sesjach Rady Gminy lub
przekazywane Wójtowi.
§ 161
Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji
w szczególnych sytuacjach na pisemny wniosek co najmniej połowy składu
Komisji.
§ 162
1. Raz w roku najpóźniej do końca stycznia Komisje przedstawiają Radzie
Gminy sprawozdanie ze swojej dotychczasowej działalności.
2. W ostatnim roku kadencji Komisje składają Radzie Gminy sprawozdanie ze
swojej dotychczasowej działalności najpóźniej do ostatniej Sesji Rady Gminy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 163
Zmiana Statutu może być dokonana uchwałą Rady Gminy podjętą w tym samym
trybie, co przy uchwaleniu Statutu.
Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Markusy.
Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Markusy.
Wykaz i forma prowadzenia jednostek organizacyjnych:
I. Jednostki budżetowe :
1. Urząd Gminy w Markusach,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach,
3. Szkoła Podstawowa w Zwierznie,
4. Szkoła Podstawowa w Żurawcu,
5. Gimnazjum w Stankowie.
II. (skreślony)27.
III. Jednostki posiadające osobowość prawną, których organem założycielskim
jest Rada Gminy.
1. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy.
27 Skreślony na podstawie § 1 ust. 1 uchwały nr II/20/2012 Rady Gminy Markusy z dnia 30 marca
2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2003 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia
statutu Gminy Markusy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2012 r., poz. 1402), który wszedł
w życie z dniem 11 maja 2011 r.

Załączniki: