Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Markusy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023r.

Załączniki