Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Urząd Gminy Markusy

Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy Markusy

Nr ogłoszenia: 1/2019

Identyfikator: 1/2019

Informacje dodatkowe:

 OGŁOSZENIE

o naborze na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Markusach.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Markusy, 82-325 Markusy

Stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. znajomość zagadnień z zakresu:

- ustawy prawo zamówień publicznych,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o samorządzie gminnym.

- Kodeksu Postępowania Administracyjnego

2. Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa komputera - program Office,
 2. posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy, odporność na stres, systematyczność, rzetelność.

c) doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

II. Zakres zadań wykonywanych na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych:

 • opracowywanie projektów regulaminów w zakresie udzielenia zamówień publicznych,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów, niezbędnych załączników,
 • organizacja i przeprowadzanie przetargów zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz regulaminami wewnętrznymi,
 • prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • nadzorowanie i kontrola procedur zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych, rejestru umów i rejestru faktur,
 • opisywanie oryginałów faktur przekazywanych do księgowości z adnotacja, która dotyczy zastosowanego trybu z podaniem numeru wpisu do rejestru zamówień publicznych w przypadku gdy udzielone zamówienie podlega ustawie „Prawo zamówień publicznych”.
 • przygotowywanie ofert inwestycyjnych,
 • monitorowanie środków unii europejskiej i innych źródeł  oraz przedstawianie informacji na ten temat Wójtowi,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów,
 • prowadzenie i rozliczanie projektów realizowanych przez Gminę,
 • prowadzenie spraw związanych z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 • realizacja i rozliczanie funduszu sołeckiego,
 • współpraca z Lokalną Grupą Działania  „Łączy nas Kanał Elbląski”,
 • współdziałanie w zakresie turystyki oraz udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych znajdujących się na terenie gminy,
 • odpowiedzialność za umieszczanie na stronie internetowej artykułów promujących Gminę,
 • uczestnictwo w ważnych wydarzeniach Gminy w celu wykonania dokumentacji fotograficznej oraz opisowej,
 • redagowanie artykułów przesłanych przez jednostki inne niż Urząd Gminy Markusy do umieszczenia na stronie internetowej Gminy,
 • prowadzenie kroniki Gminy,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta lub Sekretarza.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy w Markusach,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony,
 3. pełny wymiar czasu pracy,
 4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 1 luty 2019 r.

IV. Wymagane dokumenty:

       

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( zał.nr1),
 2. życiorys (curriculum vitae ),
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o korzystaniu z pełni praw publicznych, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał.nr2).
 7. oświadczenie  o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku,
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niesprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
 9. oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter) jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego (zał.nr3).

Życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Markusach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

   1. Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Markusach lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Markusach, Markusy 82, 82-325 Markusy w dniach roboczych w godz. 8°° - 15°° w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r., godzina 15°° (data wpływu).

    2. Po upływie terminu złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze w  BIP zostanie podana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

Egzamin związany z wyborem kandydata na stanowisko ds. zamówień publicznych odbędzie się w dniu 22.01.2019 r w Urzędzie Gminy w Markusach o godz. 1000 zgodnie z zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Markusy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Markusach.

  3. Na egzaminie obowiązuje znajomość ustaw: o zamówieniach publicznych, finansach publicznych oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu Gminy Markusy.

 

Markusy, 7.01.2019 r.

Załączniki: